+36 (1) 271-1141 info@mohanet.com
 • Magyar
 • English

Adatvédelmi tájékoztató

Hatályos: 2018. július 26. napjától

 A MOHAnet Mobilsystems Zrt. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A MOHAnet Mobilsystems Zrt.(a továbbiakban MOHAnet), a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse MOHAnet által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet MOHAnet mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A MOHAnet mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:

MOHAnet Mobilsystems Zrt.

Székhelye: 1152 Budapest, Telek u. 7-9.

Ha az alábbiakban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot:

Telefon: +36 (1) 271-1141

email: gdpr@mohanet.com

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezéseA kezelt adatok köre
A MOHAnet honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap használata során megadott adatok
Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatokA regisztráció során megadott, illetve beküldött önéletrajzban megadott adatok. Név, e-mail cím, jelenlegi foglalkozás, érdeklődési kör, és szöveges mezőbe beírt adatok
Ügyfélkapcsolati adatokTermészetes személyazonosító adatok, név, cégnév, e-mail cím, illetve az ügyfél által szöveges mezőben megadott egyéb adatok
Távfelügyeleti eszközök adminisztrációs adataiKészülékek, SIM kártyák adatai (IMEI, ICC), ügyfelek adatai (név, cím, telefonszám, kapcsolattartó személy adatai), előfizetések (szolgáltató, díjcsomag)

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés jogalapja
A MOHAnet honlapjának látogatása során kezelt adatokAz Ön hozzájárulása
Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatokAz Ön hozzájárulása
Ügyfélkapcsolati adatokAz Ön hozzájárulása
Távfelügyeleti eszközök adminisztrációs adataiSzerződés teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja
A MOHAnet honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap üzemeltetése
Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatokA MOHAnet által meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás
Ügyfélkapcsolati adatokA MOHAnet eljárásainak támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása
Távfelügyeleti eszközök adminisztrációs adataiTávfelügyeleti, adat továbbítási szolgáltatás nyújtása szerződés alapján

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés ideje:
A MOHAnet honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő
Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatokLegfeljebb a regisztrációját követő 1 év
Ügyfélkapcsolati adatokJogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év
Távfelügyeleti eszközök adminisztrációs adataiSzerződés ideje + 5 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés érintettjei:
A MOHAnet honlapjának látogatása során kezelt adatokAz MOHAnet honlapját látogató természetes személyek
Karrier oldal üzemeltetetése során kezelt adatokA karrierportálon regisztráló, önéletrajzot feltöltő természetes személyek
Ügyfélkapcsolati adatokMOHAnet természetes személy ügyfelei
Távfelügyeleti eszközök adminisztrációs adataiSzerződő cég képviselője

Adattovábbítás:

MOHAnet az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” fejezetben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

A MOHAnet az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A MOHAnet megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet MOHAnet-től arról, hogy MOHAnet:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti MOHAnet által tárolt személyes adatainak másolatát.

MOHAnet azÖn kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg MOHAnet-hez, akkor MOHAnet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy MOHAnet módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg MOHAnet-hez, akkor MOHAnet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

MOHAnet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti MOHAnet-től a személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet MOHAnet abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi MOHAnet-et. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor MOHAnet a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg MOHAnet-hez, akkor MOHAnet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti MOHAnet-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén MOHAnet csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait MOHAnet jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már MOHAnet-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

MOHAnet a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg MOHAnet-hez, akkor MOHAnet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén MOHAnet visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

MOHAnet a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg MOHAnet-hez, akkor MOHAnet válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti MOHAnet adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes Információk:

A www.mohanet.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a MOHAnet.

Amikor Ön a MOHAnet internetes honlapját látogatja, közben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő legtöbb információ megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja MOHAnet-hez, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt MOHAnet – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

MOHAnet honlapján keresztül MOHAnet tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

MOHAnet az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Az álláspályázatokkal kapcsolatos adatkezelés részletei:

Az Ön által a regisztráció során megadott, illetve feltöltött Önéletrajzában, dokumentumaiban feltüntetett olyan személyes adatait kezeli a MOHAnet, amelyek alkalmasak a személyazonosítására, valamint azok a képzettségével, végzettségével, szakmai tapasztalataival, továbbá képességeivel és készségeivel kapcsolatosak. Ezeket a személyes adatait MOHAnet a meghirdetett álláspályázatokra való jelentkezés, és a jövőben a megüresedő, illetve új pozíció betöltéséhez való felhasználás céljából, továbbá a megfelelő munkaerő kiválasztása és az Önnel való kapcsolattartás érdekében kezeli. A konkrét álláspályázati kiírásban kért adatokon és információkon felüli adatok és információk megadása az Ön szabad hozzájárulásán múlik.

Ha az Ön által feltöltött anyag különleges személyes adatot is tartalmaz, annak kezelése miatt MOHAnet felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az adataihoz a feladataik ellátása érdekében MOHAnet munkavállalói férhetnek hozzá. Így például a személyügyi ügyintézők a kiválasztási folyamat megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladataik ellátása során megismerik az Ön személyes adatait. Megismerik továbbá az adatait azon vezetők és munkatársaik is, akik a kiválasztási folyamatban részt vesznek.

Amennyiben Ön jogai érvényesítése során kéri MOHAnet-től személyes adatainak törlését, azzal az esetlegesen éppen zajló, Önre vonatkozó kiválasztási folyamat is megszakad, és Ön nem kerülhet kiválasztásra.

A készülék-adminisztráció során birtokba jutott adatok adatkezelésének részletei:

A szerződéskötési folyamat során szükséges az egyes távfelügyeleti eszközök regisztrációja, melyhez szükséges az ügyfelek és a kapcsolattartók személyes adatait rögzíteni. Az átadott személyes adatokat csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használjuk.

Minden munkavállalónk, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni azokat belső szabályozásainknak megfelelően. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

Ezen szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit a www.mohanet.hu  weboldal folyamatosan tartalmazza. Esetleges ellentmondás esetén mindig az előbbi helyre feltöltött szabályzat rendelkezései az irányadók, mint hatályos rendelkezések.

Budapest, 2018. július 25.

MOHAnet Zrt./képv.: Havasi Zoltán vezérigazgató /sk.